Power Description
  • Output Power: 1300 W

Miscellaneous
  • Environmentally Friendly: Yes
  • Environmental Certification: 80 Plus Titanium